Aanvraagformulieren

Indexering 2017

Per 1/1/2017 dienen alle lonen vermenigvuldigd te worden met coëfficiënt 1,0113.

Jaarpremie juni 2017 = 252,83 euro.

Tijdskrediet

Voorwaarden
De maatregel geldt voor bedienden die hun prestaties met 1/5 verminderen in het kader van een landingsbaan
* vanaf 60 jaar of ouder in toepassing van art.8 §1.1° van de cao 103 inzake tijdskrediet.
* vanaf 55 jaar of ouder in toepassing van art. 3 van de cao 118 inzake tijdskrediet. voor zover het tijdskrediet een aanvang nam voor 01/01/2017.

Premie
De premie bedraagt, sinds de indexering van januari 2017 € 70,66 per maand. Ze wordt na het verstrijken van de maand op de rekening van de bediende gestort. De bediende heeft recht op de premie tot 30 juni 2017.

Aanvragen
De bediende kan de premie aanvragen aan de hand van het aanvraagformulier Tijdskrediet. Hij voegt daarbij een kopie van het attest C 62 dat hij ontvangt van de RVA. Het sociaal fonds controleert of de bediende aan de voorwaarden voldoet en geeft hierover uitsluitsel aan de bediende.

Verlengen
Wie tijdskrediet geniet voor een beperkte periode kan deze periode op elk moment verlengen. De bediende laat dit schriftelijk weten aan het sociaal fonds en voegt bij de brief opnieuw een kopie van het attest C 62 van de RVA.

Stopzetten
Wie om één of ander reden het 4/5 tijdskrediet vroeger beëindigt dan eerst meegedeeld laat dit zo snel mogelijk schriftelijk weten aan het sociaal fonds.