Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2020

Indexering per 01/01/2020 met coëfficiënt 1,008.
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari  2020.
Jaarpremie juni 2020 = 265,12 euro.

cao

Wat wordt verstaan onder opleiding

De sociale partners van pc 200 hanteren de definitie van opleiding zoals die opgenomen is in de wet van 5/3/2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk.

 

Aantal opleidingsdagen waarop bedienden recht hebben

In het kader van de interprofessionele opleidingsdoelstelling zoals bepaald in de wet van 5/3/2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk hebben de sociale partners van paritair comité 200 besloten om het aantal opleidingsdagen te verhogen tot een gemiddelde van 5 dagen per VTE op 2 jaar voor de periode 01/01/2020 tot 31/12/2021.

Ondernemingen met minder dan 20 werknemers bieden een gemiddelde van 4 opleidingsdagen per VTE aan in de periode 01/01/2020 tot 31/12/2021.

 

Verdeling individuele en collectieve opleidingsdagen

Met collectieve dagen wordt bedoeld:

Een gemiddeld aantal dagen per VTE berekend op het niveau van de onderneming, die door de werkgever vrij kunnen verdeeld worden over de verschillende werknemers in functie van de behoefte van de onderneming. De cao vertrekt van het principe van collectieve dagen, tenzij anders bepaald.

Met individuele dagen wordt bedoeld:

het aantal opleidingsdagen waarop elke individuele werknemer in principe recht heeft.

De verdeling van het aantal collectieve en individuele dagen is afhankelijk van verschillende factoren, nl. of de onderneming al dan niet

-         minder dan 20 werknemers heeft

-         een vakbondsafvaardiging heeft

-         een opleidingsplan heeft