Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2019

De index per 01/01/2019 bedraagt 2,16 %.  
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari 2019.

Jaarpremie juni 2019 = 263,02 euro.

Opleidingsbehoeften detecteren en invullen. Hoe pak je het aan ?

Opleiding van medewerkers is van levensbelang voor het voortbestaan van iedere onderneming maar soms duur en tijdrovend. Bovendien zal ze meer nut opleveren als ze past in de strategie van het bedrijf. Voor een optimaal rendement is er nood aan een strategische en doorgronde aanpak. Samenspraak en overleg zijn daarbij aangewezen.

Stappenplan

 • In kaart brengen van de opleidingsbehoeften van de onderneming vertrekkende vanuit het organogram van de onderneming én de competenties van medewerkers + bepalen van de prioriteiten.
 • Het expliciteren en communiceren van de bedrijfsdoelstellingen is belangrijk.
  Hoe meer de lange termijndoelstellingen afwijken van de kerncompetenties van het bedrijf, hoe groter de nood aan opleiding en het in huis halen van aangepaste kennis, kunde, houdingen en waarden.
 • Een opleidingsplan maken
  Wie/wat/waar/hoe/wanneer + budget
  Prioriteiten bepalen rekening houdend met budgetten en tijd.
  Het nagaan van subsidiemogelijkheden.
 • Bij de beslissing welke opleidingen zullen worden aangeboden dient rekening te worden gehouden met de competenties en mogelijkheden van iedere werknemer. Het resultaat is een opleidingsfiche per werknemer of per functiegroep.
 • Feedback geven aan de hele organisatie (aan alle betrokkenen) over het opleidingsplan.
 • Evaluatie en permanente bijsturing, aanpassing. Leerpunten uit het gerealiseerde.

Deze algemene oefening jaarlijks of tweejaarlijks herhalen; afhankelijk van de aard en de grootte van de onderneming en de snelheid waarmee deze evolueert.

Onderstaande vragen dienen bij de oefening steeds in gedachten te blijven.

1. Soort opleiding

 • Kennis (weten van zaken: b.v. boekhouden, informatica, talen, productkennis)
 • Kunde (vaardigheden: kunnen toepassen van de opgedane kennis)
 • Houdingen en waarden (verwijzen naar ingesteldheid, motivatie; bvb klantgerichtheid, creativiteit, loyaliteit)

2. Op welke termijn

 • Momenteel: remediëren
 • Korte termijn: leemten voorkomen, preventie
 • Middellange termijn: ontwikkelingskansen voorbereiden
 • Lange termijn: strategiebepaling en ondersteuning

3. Belang van de opleiding

 • Eisen: werkelijk noodzakelijk voor het behouden van de concurrentiepositie van het bedrijf
 • Wensen: wenselijk indien er tijd en geld voorradig is; echter niet prioritair

4. Vertrekken vanuit het organogram en de activiteiten van de onderneming

 • Afhankelijk van de grootte van de onderneming worden de opleidingsbehoeften per werknemer of per functiegroep bekeken. In kaart brengen van de aanwezige, de noodzakelijke en de gewenste competenties.

5. Hoe corresponderen de gevonden opleidingsbehoeften met de doelstellingen van het bedrijf ?

 • Het kritisch onderzoeken van deze vraag zal een antwoord bieden op de vraag in welke mate de opleiding noodzakelijk is.

6. Zijn er bedrijfsdoelstellingen die opleidingsnoden als gevolg hebben die niet werden gevonden in voorgaande bevraging ?
Bedrijfsveranderingen nu en in de toekomst, zowel op technologisch als organisatorisch vlak. Bijvoorbeeld :

 • Zijn er technologische of andere vernieuwingen te verwachten? Zijn er bvb nieuwe machines besteld of stapt men over op het gebruik van nieuwe softwarepakketten?
 • Wil het bedrijf nieuwe markten verkennen?
 • Wil het bedrijf zich extra of anders profileren op het vlak van dienstverlening?
 • Wil het bedrijf de kwaliteit van zijn product optimaliseren?
 • Is er een nieuwe wetgeving bvb op het terrein van de boekhouding of de milieuwetgeving?
 • Wil het bedrijf een ander inkoopbeleid voeren?

7. De leidinggevenden hebben daarenboven soms zicht op extra opleidingsnoden vanuit de werking van hun afdeling

 • Gesprekken met alle leidinggevenden m.b.t. de opleidingsbehoeften zijn daarom sterk aangeraden. Indien er functioneringsgesprekken worden gevoerd binnen de onderneming kunnen de vormingsbehoeften hieraan worden gekoppeld. Dit is een mogelijkheid, maar zeker geen noodzaak!

8. Vormingsvragen vanuit de individuele werknemer voor het goed functioneren binnen de onderneming in kaart brengen

 • behaald diploma; naschoolse opleidingen; bijkomende opleidingen
 • capaciteiten: in welke mate laat de huidige job toe om de kennis en vaardigheden te gebruiken?
 • waar of hoe kan de organisatie de kennis en kunde van de werknemer beter gebruiken?