Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2019

Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf september 2019.

Jaarpremie juni 2019 = 263,02 euro.

Wat vertelt de CAO ?

1. Opleiding is een basisrecht
Elke bediende heeft recht op 2 dagen opleiding binnen werktijd in 2019.  De opleiding moet duidelijk tot doel hebben de professionele kwalificaties van de bedienden te verhogen.  

De werkgever beslist over de inhoud van de vorming en kan hierbij een keuze maken uit verschillende opleidingsformules. Zowel opleiding binnen als buiten het bedrijf, al dan niet gegeven door externe opleidingsinstellingen komen in aanmerking.

Elke bediende heeft daarenboven recht op een derde opleidingsdag in 2019.  De tijd die overeenstemt met de opleidingsdag moet 's avonds of tijdens het weekend en buiten de arbeidstijd vallen.

2. Wie heeft er recht op ?
Alle bedienden die ressorteren onder PC 200 en die een arbeidsovereenkomst hebben voor een periode van meer dan 1 jaar. Wie deeltijds werkt verwerft slechts opleidingsdagen in verhouding tot de deeltijdse prestaties. Bedienden die in opzeg zijn of die zijn aangeworven met een contract van bepaalde duur van een jaar of minder hebben geen recht op opleidingsdagen. Tenzij meerdere contracten van bepaalde duur elkaar opvolgen zodanig dat de totale duur van de contracten méér dan 1 jaar bereikt.

3. Opleiding wanneer ?
In principe tijdens de werkuren. Dit is niet altijd mogelijk, vooral in kleine bedrijven kan dat organisatorische problemen scheppen. Opleidingsdagen buiten de werkuren geven recht op een gelijke compensatie in werktijd zonder dat dit het recht opent op overloon.

4. Organisatie
De werkgever heeft de tijd tot 1 juni 2019 om een opleidingsaanbod te doen aan de bedienden. Is dat niet gebeurd, dan kan de bediende uiterlijk voor 1 september 2019 schriftelijk zijn opleidingsdagen aanvragen bij de werkgever. In dat geval moet de werkgever voor 1 oktober 2019 schriftelijk aan de bediende meedelen hoe en wanneer hij binnen de geldigheidsduur van de cao de opleidingsdagen zal aanbieden.

Komt de werkgever, zelfs na schriftelijke aanvraag door de bediende, zijn verplichtingen niet na, dan kan de bediende deze dagen opnemen als gewone vakantiedagen of hij richt zijn aanvraag voor opleiding tot CEVORA en maakt zijn keuze binnen het opleidingsaanbod van CEVORA. In beide gevallen worden deze dagen gelijkgesteld met gepresteerde arbeidsdagen. Als de bediende voor 1 september 2019 geen schriftelijke aanvraag heeft gericht tot de werkgever, dan verliest hij zijn recht op opleidingsdagen.

5. Modaliteiten
Naargelang het een onderneming betreft met of zonder syndicale delegatie en het al of niet bestaan van een eigen opleidingsplan zijn afspraken mogelijk over het overdragen van opleidingsdagen van de ene bediende op de andere.

In elk geval moet een bedrijf dat hiervan gebruik wil maken zich vooraf registreren bij het sociaal fonds. Bovendien genieten geregistreerde bedrijven van financiële voordelen. CEVORA zal immers een deel van de vormingskosten terugbetalen.