Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2018

De index per 01/01/2018 bedraagt 1,83 %.  
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari 2018.

Jaarpremie juni 2018 = 257,46 euro.

Wat vertelt de CAO ?

1. Opleiding is een basisrecht
Elke bediende heeft recht op 4 dagen opleiding binnen werktijd gespreid over de jaren 2016 en 2017. De opleiding moet duidelijk tot doel hebben de professionele kwalificaties van de bedienden te verhogen.  Dit recht wordt verlegnd in de cao van 9 juli 2017 voor het jaar 2018.  De bedienden hebben in 2018 recht op 2 dagen opleding.

De werkgever beslist over de inhoud van de vorming en kan hierbij een keuze maken uit verschillende opleidingsformules. Zowel opleiding binnen als buiten het bedrijf, al dan niet gegeven door externe opleidingsinstellingen komen in aanmerking.

Elke bediende heeft daarenboven recht op een vijfde opleidingsdag in periode 2016-2017.  De tijd die overeenstemt met de opleidingsdag moet 's avonds of tijdens het weekend en buiten de arbeidstijd vallen.

2. Wie heeft er recht op ?
Alle bedienden die ressorteren onder PC 200 en die een arbeidsovereenkomst hebben voor een periode van meer dan 1 jaar. Wie deeltijds werkt verwerft slechts opleidingsdagen in verhouding tot de deeltijdse prestaties. Bedienden die in opzeg zijn of die zijn aangeworven met een contract van bepaalde duur van een jaar of minder hebben geen recht op opleidingsdagen. Tenzij meerdere contracten van bepaalde duur elkaar opvolgen zodanig dat de totale duur van de contracten méér dan 1 jaar bereikt.

3. Opleiding wanneer ?
In principe tijdens de werkuren. Dit is niet altijd mogelijk, vooral in kleine bedrijven kan dat organisatorische problemen scheppen. Opleidingsdagen buiten de werkuren geven recht op een gelijke compensatie in werktijd zonder dat dit het recht opent op overloon.

4. Organisatie
De werkgever moet voor 31 december 2016 aan de bediende meedelen welke de opleidingsdagen zijn. Is dat niet gebeurd, dan moet de bediende uiterlijk voor 31 maart 2017 schriftelijk zijn opleidingsdagen aanvragen bij de werkgever. Komt de werkgever, zelfs na schriftelijke aanvraag door de bediende, zijn verplichtingen niet na, dan kan de bediende deze dagen opnemen als gewone vakantiedagen of hij richt zijn aanvraag voor opleiding tot CEVORA en maakt zijn keuze binnen het opleidingsaanbod van CEVORA. In beide gevallen worden deze dagen gelijkgesteld met gepresteerde arbeidsdagen. Als de bediende voor 31 maart 2017 geen schriftelijke aanvraag heeft gericht tot de werkgever, dan verliest hij zijn recht op opleidingsdagen.

De cao van 9 juli 2017 dat de werkgever de tijd heeft tot 1 juni 2018 om een opleidingsaanbod te doen. Gebeurt dat niet, dan kan de bediende voor 1 september 2018 een schriftelijke vraag indienen bij de werkgever.  in dat geval moet de werkgever voor 1 oktober 2018 schriftelijk aan de bediende meedelen hoe en wanneer hij binnen de geldigheidsduur van de cao de opleidingsdagen zal aanbieden.

5. Modaliteiten
Naargelang het een onderneming betreft met of zonder syndicale delegatie en het al of niet bestaan van een eigen opleidingsplan zijn afspraken mogelijk over het overdragen van opleidingsdagen van de ene bediende op de andere.

In elk geval moet een bedrijf dat hiervan gebruik wil maken zich vooraf registreren bij het sociaal fonds. Bovendien genieten geregistreerde bedrijven van financiële voordelen. CEVORA zal immers een deel van de vormingskosten terugbetalen.