; ;
Het Sociaal fonds van het APCB is begaan met uw privacy en weet dat u daar ook belang aan hecht. Hieronder vindt u de wijze waarop het sociaal fonds APCB met persoonsgegevens omgaat in het kader van de uitvoering van haar taken.

Verzameling van persoonsgegevens

Het Sociaal fonds van het APCB verzamelt op verschillende manieren persoonsgegevens van de bedienden uit de sector.

  1. Dit kan gebeuren via het elektronisch contactformulier op de website dat u dient in te vullen wanneer u informatie vraagt. De e-mailadressen die op deze manier verkregen worden, worden enkel gebruikt voor de noodzakelijke communicatie tussen het sociaal fonds en de betrokkene.
  2. Er worden eveneens gegevens verzameld wanneer u gebruik maakt van een aanvraagformulier dat via de website wordt aangeboden en dat gelinkt is aan een sectormaatregel vastgelegd in een cao. De persoonsgegevens die u via deze kanalen verstrekt dienen om te kunnen nagaan of u aan de gestelde voorwaarden voldoet om recht te hebben op het voordeel zoals vastgelegd in de betrokken cao.
  3. Met het oog op het uitvoeren van haar opdrachten zoals vastgelegd in de cao van 1 april 2015 betreffende de oprichting van het sociaal fonds en de vaststelling van de statuten heeft het sociaal fonds APCB de toestemming van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid om persoonsgegevens te verwerken aangeleverd door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Als deze gegevens gebruikt worden voor statistische doeleinden, dan worden de gegevens altijd geanonimiseerd. Dit wil zeggen dat er op basis van deze gegevens niet kan worden overgegaan tot identificatie van de natuurlijke persoon.

Alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van bovenstaande doeleinden, worden verzameld en bijgehouden conform de bepalingen in de algemene verordening gegevensbescherming. De wettelijke bewaartermijnen worden gerespecteerd.

Aan wie worden uw persoonsgegevens doorgegeven

  1. aan openbare instellingen (FOD Financiën, …) in het kader van hun wettelijke opdrachten of het beantwoorden van verzoeken van bevoegde autoriteiten.
  2. aan Cevora, het opleidingsinstituut van paritair comité 200, voor zover dat vastgelegd is in uitvoering van een cao gesloten in het paritair comité 200.

Uw rechten

U beschikt over een recht van inzage en verbetering met betrekking tot uw gegevens. Richt daarvoor een gedagtekend en ondertekend verzoek met kopie van uw identiteitskaart naar Het Sociaal fonds van het APCB op ondervermeld adres.

U heeft ook recht op vergetelheid. Dit betekent dat u kunt vragen om uw gegevens te wissen. Het sociaal fonds APCB zal hierop ingaan voor zover deze gegevens niet langer nodig zijn voor het realiseren van haar taken en opdrachten en/of voor zover de gegevens niet dienen bijgehouden te worden om wettelijke redenen, bijvoorbeeld om de bewaartermijn voor boekhoudkundige documenten te respecteren.

Beveiliging

De databanken waarin uw gegevens opgenomen worden zijn beveiligd tegen ongeoorloofde toegang. De databanken van het Sociaal fonds van het APCB kunnen toegankelijk gemaakt worden voor derden die werken in opdracht van het Sociaal fonds van het APCB. Hun toegang is beperkt tot die gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak. Voor het overige worden de verzamelde gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij uitdrukkelijk meegedeeld. Omdat het Sociaal fonds van het APCB toegang heeft tot bepaalde gegevens van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, is het fonds gehouden aan de minimale veiligheidsnormen vastgelegd in het KB van 12 augustus 1993. Het sociaal fonds APCB dient daartoe jaarlijks een evaluatierapport in bij de KSZ onder toezicht van een externe veiligheidsconsulent.

Alle rechten voorbehouden, Sociaal Fonds van het APCB, Stuiversstraat 8, 1000 Brussel, België