; ;

Bijna 60.000 bedrijven en 500.000 bedienden

Het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden of paritair comité 200 telt bijna 60.000 bedrijven en 500.000 bedienden.

Vermits elk bedrijf in België ressorteert onder een bepaald paritair comité is het voor de werkgevers belangrijk te weten welke reglementering zij dienen te volgen. Deze reglementering heeft voor het bedrijf heel wat implicaties vermits heel wat sociale reglementeringen vastgelegd worden op het niveau van het paritair comité zoals o.m. barema's en bezoldigingen, minimumlonen, arbeidsduur, werknemersvertegenwoordiging, de bijdrage voor het Fonds voor Bestaanszekerheid, vorming, sociale vrede enz.

Paritaire samenstelling

Het comité is "paritair" samengesteld, in die zin dat er een gelijk aantal vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties (VBO, federaties, middenstandsorganisaties) en de werknemersorganisaties (BBTK/Setca, LBC-NVK, CNE-GNC en ACLVB/CGSLB) zetelen in het comité.


Meer dan 30 subsectoren

In het APCB kunnen meer dan 30 subsectoren worden onderscheiden die de bedrijven en hun bedienden groeperen die niet ressorteren onder een specifiek paritair comité: autohandel, betonindustrie, bouwbedrijven, call-centers, consultancy, grafische nijverheid, garages, glasindustrie, groothandel, houtindustrie, reclamebureaus, reisagentschappen, studiebureaus, tabaksondernemingen, uitgeverijen, uitzendkantoren, ITC-ondernemingen ...


Hoe nagaan of een bedrijf ressorteert onder het APCB?

  • nakijken op de loonfiche of individuele rekening of er PC 200 vermeld wordt;
  • navraag doen bij de personeelsdienst / het sociaal secretariaat / het boekhoudkantoor;
  • dienst voor Collectieve Arbeidsbetrekkingen van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg contacteren;
  • Rijksdienst voor Sociale Zekerheid contacteren.

De sectorfoto van het APCB

De sectorfoto werd opgemaakt door Cevora, het opleidingscentrum van het APCB.