; ;

Oprichting

Met ingang van 1 april 2015 werd er binnen het APCB een fonds voor bestaanszekerheid opgericht onder de benaming Sociaal fonds. Het is een organisme met rechtspersoonlijkheid waarvan het statuut geregeld wordt door de wet van 7 januari 1958 op de Fondsen voor Bestaanszekerheid.

Doel

  • het innen van bijdragen, nodig voor zijn werking;
  • tegemoetkomingen in de kosten voor de economische en sociale vorming;
  • het waarborgen van de uitbetaling van de aanvullende vergoeding aan de ontslagen oudere bedienden, in geval de werkgever in gebreke blijft;
  • het financieren van Cevora, het vormingscentrum binnen het APCB;
  • het financieren van de maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling; van de risicogroepen;
  • het financieren van tussenkomsten ter bevordering van de arbeidsherverdeling;
  • het financieren van arbeidsorganisatorische maatregelen met arbeidsherverdelende effecten.


Financiering

Het Sociaal fonds wordt gefinancierd door een trimestriële bijdrage van de ondernemingen die ressorteren onder het APCB die wordt geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

De bijdragen werden vastgelegd op 0,23 % van de totale bruto loonmassa en dit alvast tot 31/12/2025.

Beheer

Het Sociaal fonds wordt beheerd door een Raad van beheer, paritair samengesteld uit afgevaardigden van de werkgevers en afgevaardigden van de werknemers. Volgens de statuten dient de Raad van beheer te bestaan uit 22 leden, hetzij 11 afgevaardigden voorgesteld door de werkgeversorganisaties en 11 leden voorgesteld door de werknemersorganisaties.

De Raad van beheer heeft tot opdracht het Sociaal fonds te beheren, in de ruimste betekenis van het woord, daaronder begrepen het treffen van alle maatregelen welke nodig blijken voor zijn goede werking en voor de verwezenlijking van zijn doel.

Het Directiecomité van het Sociaal fonds is belast met het dagelijks beheer en is paritair samengesteld uit 5 leden die de werkgevers vertegenwoordigen (waarvan 4 in de VBO-delegatie Confederatie Bouw, Comeos, VBOAgoria) en UNIZO en 5 leden die de bedienden vertegenwoordigen (BBTK/Setca, LBC-NVK, CNE-GNC, ACLVB/CGSLB).

Cao betreffende oprichting van het Fonds voor bestaanszekerheid

Datum ondertekening: 1 april 2015