; ;

Een aanvullende premie voor bedienden van pc 200 

Voorwaarden

De maatregel geldt voor bedienden die hun prestaties met 1/5 verminderen in het kader van een landingsbaan
  • vanaf 60 jaar of ouder in toepassing van art.8 §1.1° van de cao 103 inzake tijdskrediet.
  • vanaf 55 jaar of ouder in toepassing van art. 3 van de cao's 170 inzake tijdskrediet.

Premie

De premie bedraagt, na de indexering van januari 2024 € 87,32 per maand. Ze wordt na het verstrijken van de maand op de rekening van de bediende gestort. De bediende die een landingsbaan startte vanaf 60 jaar heeft recht op de premie tot 30 juni 2025. 

Betaling

De premie wordt betaald per volledige kalendermaand tot en met juni 2025 voor zover de betrokken bediende aan de gestelde voorwaarden voldoet. Het Sociaal fonds betaalt alle aanvragen die voor 1 juli ingediend worden met terugwerkende kracht tot 1 januari van het jaar voordien. Alle aanvragen die toekomen op 1 juli of later worden betaald met terugwerkende kracht tot 1 januari van het lopende jaar.

Aanvragen

De bediende kan de premie online aanvragen of aan de hand van het aanvraagformulier tijdskrediet. Hij voegt daarbij een kopie van het attest C 62 dat hij ontvangt van de RVA. Het sociaal fonds controleert of de bediende aan de voorwaarden voldoet en geeft hierover uitsluitsel aan de bediende.


Verlengen

Wie tijdskrediet geniet voor een beperkte periode kan deze periode op elk moment verlengen. De bediende laat dit schriftelijk weten aan het sociaal fonds en voegt opnieuw een kopie van het attest C 62 van de RVA toe.

Stopzetten

Wie om één of ander reden het 4/5 tijdskrediet vroeger beëindigt dan eerst meegedeeld laat dit zo snel mogelijk schriftelijk weten aan het Sociaal fonds.
Tijdskrediet