; ;

De sociale partners van paritair comité 200 hanteren de definitie van opleiding zoals die opgenomen is in de wet op de arbeidsdeal van 3 oktober 2022 art 50 §1 en ze hebben een interpretatienota geschreven om de bedrijven een houvast te bieden bij het interpreteren van de noties 'formele opleiding' en 'informele opleiding'.

Formele opleiding

Onder formele opleiding verstaat men door lesgevers of sprekers ontwikkelde cursussen en stages.  Deze opleidingen worden gekenmerkt door een hoge graad van organisatie van de opleider of opleidingsinstelling.  Ze gaan veelal door op een plaats die duidelijk van de directe werkplek is gescheiden.  Ze richten zich tot een groep cursisten en niet zelden wordt een attest verstrekt dat de opleiding werd gevolgd of succesvol werd afgerond.

Een formele opleiding wordt beschouwd als:

 • intern
  wanneer ze ontwikkeld en beheerd wordt door de onderneming zelf (bv. door het ondernemingshoofd, door de personeelsverantwoordelijke of door de opleidingsverantwoordelijke), ook indien de opleiding fysisch zou plaatsvinden buiten de onderneming.
 • extern
  wanneer ze ontwikkeld en beheerd wordt door een organisme dat geen deel uitmaakt van de onderneming (bv. door particuliere of publieke organismen met of zonder winstoogmerk, zoals VDAB, Actiris, Forem, ADG, door scholen en universiteiten, door (sectorale) opleidingsinstituten, door moeder- of samenwerkende ondernemingen, materiaalleveranciers, werkgeversorganisaties, …), ook indien de opleiding fysisch zou plaatsvinden binnen de onderneming.


Informele opleiding

Onder informele opleiding verstaat men de opleidingsactiviteiten, andere dan deze bedoeld hiervoor, die rechtstreeks betrekking hebben op het werk.  Deze opleidingen worden veelal gekenmerkt door:

 • een hoge graad van zelforganisatie (m.b.t. o.m. de tijd, de plaats en de inhoud van de opleiding) door de individueel lerende of door een groep lerenden;
 • een inhoud die gekozen wordt volgens de (individuele) behoeften van de lerende op de werkplek;
 • en met een rechtstreeks verband met het werk en de werkplek.

De informele opleiding omvat dan ook - zonder daarbij exhaustief te zijn - volgende vormen van opleiding:

 • een on-the-job-training;
 • mentorschap, coaching, het verwerven van knowhow;
 • een opleiding of vorming door middel van jobrotatie, uitwisselingen, interne of externe stage, studiebezoeken of detacheringen;
 • de deelname aan praktijk- of lerende netwerken;
 • zelfstudie (of een open opleiding) alsook een opleiding op afstand;
 • het bijwonen van conferenties, workshops, beurzen, lezingen, etc.

Vallen er evenwel niet onder:

 • een brainstorming;
 • beleidsinformatiesessies;
 • een eenvoudig onthaal van nieuwe werknemers (zonder aansluitende vorming).