Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2021

Indexering per 01/01/2021 met coëfficiënt 1,0095.
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari  2021.

Jaarpremie juni 2021 = 267,64 euro.

Tijdskrediet

Voorwaarden
De maatregel geldt voor bedienden die hun prestaties met 1/5 verminderen in het kader van een landingsbaan
* vanaf 60 jaar of ouder in toepassing van art.8 §1.1° van de cao 103 inzake tijdskrediet.
* vanaf 55 jaar of ouder in toepassing van art. 3 van de cao 137 inzake tijdskrediet.

Premie
De premie bedraagt, sinds de indexering van januari 2021 € 74,79 per maand. Ze wordt na het verstrijken van de maand op de rekening van de bediende gestort.
De bediende die een landingsbaan startte vanaf 60 jaar heeft recht op de premie tot 30 juni 2021.
De bediende die uiterlijk op 31 december 2020 een landingsbaan startte vanaf 55 jaar of ouder in toepassing van art. 3 van cao nr 137, heeft recht op de premie tot 30 juni 2021.

In afwachting van sectorale onderhandelingen in het najaar van 2021 heeft de raad van beheer van het sociaal fonds beslist dat deze aanvullende uitkering aan bovenstaande rechthebbenden verder wordt uitbetaald tot uiterlijk 31 december 2021.

Betaling
De premie wordt aangevraagd per volledige kalendermaand tot en met juni 2021 voor zover de betrokken bediende aan de gestelde voorwaarden voldoet. Het sociaal fonds betaalt alle aanvragen die voor 1 juli ingediend worden met terugwerkende kracht tot 1 januari van het jaar voordien.  Alle aanvragen die toekomen op 1 juli of later worden betaald met terugwerkende kracht tot 1 januari van het lopende jaar.

Aanvragen
De bediende kan de premie aanvragen aan de hand van het aanvraagformulier tijdskrediet. Hij voegt daarbij een kopie van het attest C 62 dat hij ontvangt van de RVA. Het sociaal fonds controleert of de bediende aan de voorwaarden voldoet en geeft hierover uitsluitsel aan de bediende.

Verlengen
Wie tijdskrediet geniet voor een beperkte periode kan deze periode op elk moment verlengen. De bediende laat dit schriftelijk weten aan het sociaal fonds en voegt opnieuw een kopie van het attest C 62 van de RVA toe.

Stopzetten
Wie om één of ander reden het 4/5 tijdskrediet vroeger beëindigt dan eerst meegedeeld laat dit zo snel mogelijk schriftelijk weten aan het sociaal fonds.